Thi tuyển công chức năm 2024

Thông báo: Kết quả thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế.

Thông báo: Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024

Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục YDCT.

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2024 CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024

Thông báo Danh sách thí sinh theo số báo danh, nội quy thi tuyển, sơ đồ vị trí phòng thi (Vòng 1) và dự kiến thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Thông báo số 11/TB-HĐTD ngày 14/06/2024 của Hội đồng tuyển dụng về Danh sách thí sinh theo số báo danh, nội quy thi tuyển, sơ đồ vị trí phòng thi (Vòng 1) và dự kiến thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng về việc triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Quyết định số 04/QĐ-HĐTD về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và nộp phí thi tuyển công chức

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền và nộp phí thi tuyển công chức

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 theo hình thức thi tuyển

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế thông báo tuyển dụng công chức năm 2024 theo hình thức thi tuyển