Thực hành tốt - GxP

Danh sách các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền có kho bảo quản đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT (Cập nhật đến ngày 26/03/2024)

Danh sách các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền có kho bảo quản đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT (Cập nhật đến ngày 26/03/2024)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 16/01/2024)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 16/01/2024)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 10/01/2024)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 10/01/2024)

Công văn số 1895/YDCT-QLD ngày 22/11/2023 về việc nộp báo cáo hoạt động - duy trì đáp ứng GMP năm 2024 kèm Kế hoạch đánh giá GMP vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền năm 2024

Công văn số 1895/YDCT-QLD ngày 22/11/2023 về việc nộp báo cáo hoạt động - duy trì đáp ứng GMP năm 2024 kèm Kế hoạch đánh giá GMP vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền năm 2024

Công văn số 1894/YDCT-QLD ngày 22/11/2023 về việc nộp báo cáo hoạt động - duy trì đáp ứng GSP năm 2024 kèm Kế hoạch đánh giá GSP các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền năm 2024

Công văn số 1894/YDCT-QLD ngày 22/11/2023 về việc nộp báo cáo hoạt động - duy trì đáp ứng GSP năm 2024 kèm Kế hoạch đánh giá GSP các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền năm 2024

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền, Dược liệu, Vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 22/11/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền, Dược liệu, Vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 22/11/2023)

Danh sách các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền có kho bảo quản đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT (Cập nhật đến ngày 04/10/2023)

Danh sách các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền có kho bảo quản đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT (Cập nhật đến ngày 04/10/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 04/10/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 04/10/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 04/10/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 04/10/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật theo đề nghị của đơn vị, tính đến ngày 18/7/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật theo đề nghị của đơn vị, tính đến ngày 18/7/2023)