Thực hành tốt - GxP

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 10/5/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 10/5/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 10/5/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 10/5/2023)

Danh sách các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền có kho bảo quản đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT (Tính đến ngày 08/02/2023)

Danh sách các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền có kho bảo quản đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GSP theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BYT (Tính đến ngày 08/02/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 08/02/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 08/02/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 08/02/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP Thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 08/02/2023)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 15/12/2022)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 15/12/2022)

Công văn số 1476/YDCT-QLD ngày 06/12/2022 về việc nộp báo cáo hoạt động duy trì đáp ứng GMP và Kế hoạch đánh giá GMP vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền năm 2023

Công văn số 1476/YDCT-QLD ngày 06/12/2022 về việc nộp báo cáo hoạt động duy trì đáp ứng GMP và Kế hoạch đánh giá GMP vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền năm 2023

Công văn số 1475/YDCT-QLD ngày 06/12/2022 về việc nộp báo cáo hoạt động duy trì đáp ứng GSP và Kế hoạch đánh giá GSP năm 2023

Công văn số 1475/YDCT-QLD ngày 06/12/2022 về việc nộp báo cáo hoạt động duy trì đáp ứng GSP và Kế hoạch đánh giá GSP năm 2023

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 28/7/2022)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 28/7/2022)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 27/04/2022)

Danh sách các cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP vị thuốc cổ truyền (cập nhật tới ngày 27/04/2022)