Quản lý chất lượng

Công văn số 745/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Bạch chỉ không đạt chất lượng

Công văn số 745/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Bạch chỉ không đạt chất lượng

Công văn số 744/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Đỗ trọng không đạt chất lượng

Công văn số 744/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Đỗ trọng không đạt chất lượng

Công văn số 743/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Bạch chỉ không đạt chất lượng

Công văn số 743/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Bạch chỉ không đạt chất lượng

Công văn số 742/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Sài hồ không đạt chất lượng

Công văn số 742/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Sài hồ không đạt chất lượng

Công văn số 741/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Công văn số 741/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Công văn số 740/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Công văn số 740/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Danh sách các cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (Cập nhật đến ngày 19/5/2023)

Danh sách các cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (Cập nhật đến ngày 19/5/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 17/5/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 17/5/2023)

Xử lý thuốc Viên nang HAMOV không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 571/YDCT-QLD ngày 26/4/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc Xử lý thuốc Viên nang HAMOV không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 19/4/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 19/4/2023)