Quản lý chất lượng

Công văn số 165/YDCT-QLD ngày 18/01/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Trạch tả không đạt chất lượng

Công văn số 165/YDCT-QLD ngày 18/01/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Trạch tả không đạt chất lượng

Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 16/01/2024)

Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 16/01/2024)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 11/12/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 11/12/2023)

Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 23/11/2023)

Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật đến ngày 23/11/2023)

Công văn số 1919/YDCT-QLD ngày 24/11/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Đương quy không đạt chất lượng

Công văn số 1919/YDCT-QLD ngày 24/11/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Đương quy không đạt chất lượng

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 08/11/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 08/11/2023)

Công văn số 1803/YDCT-QLD ngày 10/11/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc cập nhật Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Công văn số 1803/YDCT-QLD ngày 10/11/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc cập nhật Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền

Quyết định của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố 05 Quy trình xử lý công việc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về kê khai giá thuốc

Quyết định của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố 05 Quy trình xử lý công việc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 về kê khai giá thuốc

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 01/11/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 01/11/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 25/10/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 25/10/2023)