Quản lý chất lượng

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 28/12/2022)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 28/12/2022)

CÔNG VĂN SỐ 1397/YDCT-QLD NGÀY 23/11/2022 CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN VỀ VIỆC THUỐC GIẢ PHONG TÊ NHỨC HỔ CỐT HOÀN

Công văn số 1397/YDCT-QLD ngày 23/11/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thuốc giả Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn

Công văn số 950/YDCT-QLD ngày 23/08/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu tất không đạt chỉ tiêu Độ ẩm

Công văn số 950/YDCT-QLD ngày 23/08/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Ngưu tất không đạt chỉ tiêu Độ ẩm

Công văn số 949/YDCT-QLD ngày 23/08/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Phòng phong không đạt chỉ tiêu Độ ẩm

Công văn số 949/YDCT-QLD ngày 23/08/2022 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thu hồi vị thuốc cổ truyền Phòng phong không đạt chỉ tiêu Độ ẩm

Công văn số 694/YDCT-QLD ngày 28/06/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý thuốc Viêm da Bảo Phương không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 694/YDCT-QLD ngày 28/06/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý thuốc Viêm da Bảo Phương không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 267/YDCT-QLD ngày 01/4/2022 gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền

Công văn số 267/YDCT-QLD ngày 01/4/2022 gửi các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền về việc cập nhật dữ liệu lên Website https://cocq.baocaoyte.com

Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật ngày 12/01/2022)

Danh sách cơ sở có vi phạm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền (cập nhật ngày 12/01/2022)

Danh sách công bố các cơ sở kinh doanh có dược liệu, vị thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng (Đợt 8: Cập nhật từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/5/2021)

Danh sách công bố các cơ sở kinh doanh có dược liệu, vị thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng (Đợt 8: Cập nhật từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/5/2021)

Danh sách công bố các cơ sở kinh doanh có dược liệu, vị thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng (Cập nhật từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/9/2020) (Thay thế bản đăng tải 9h00 ngày 23/4/2021)

Danh sách công bố các cơ sở kinh doanh có dược liệu, vị thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng (Cập nhật từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/9/2020) (Thay thế bản đăng tải 9h00 ngày 23/4/2021)

Danh sách công bố các cơ sở kinh doanh có dược liệu, vị thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng (Đợt 7: cập nhật đến ngày 31/12/2020)

Danh sách công bố các cơ sở kinh doanh có dược liệu, vị thuốc cổ truyền vi phạm chất lượng (Đợt 7: cập nhật đến ngày 31/12/2020)