Văn bản

Quyết định số 1484/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Trung

Quyết định số 1484/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 18/ĐKKDD-BYT ngày 18/02/2022 của Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Trung

Quyết định số 1483/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Ngọc KonTum

Quyết định số 1483/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 03/ĐKKDD-BYT ngày 05/01/2022 của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Ngọc KonTum

Quyết định số 1355/QĐ-BYT ngày 21/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Y, Dược Quốc tế Ngọc Linh

Quyết định số 1355/QĐ-BYT ngày 21/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 43/ĐKKDD-BYT ngày 20/08/2020 của Công ty TNHH Y, Dược Quốc tế Ngọc Linh

Quyết định số 272/QĐ-BYT ngày 05/02/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

Quyết định số 272/QĐ-BYT ngày 05/02/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 19/ĐKKDD-BYT ngày 07/04/2020 của Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

Quyết định số 175/QĐ-BYT ngày 23/01/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH dược liệu Minh Huy

Quyết định số 175/QĐ-BYT ngày 23/01/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 55/ĐKKDD-BYT ngày 29/07/2021 của Công ty TNHH dược liệu Minh Huy

Quyết định số 161/QĐ-BYT ngày 19/01/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược Nam Yên

Quyết định số 161/QĐ-BYT ngày 19/01/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 61/ĐKKDD-BYT ngày 03/11/2020 của Công ty cổ phần dược Nam Yên

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Đông dược Đồng Hưng Đường

Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 17/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 28/ĐKKDD-BYT ngày 27/03/2021 của Công ty TNHH Đông dược Đồng Hưng Đường

Công văn số 1868/YDCT-QLD ngày 17/11/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc mời Doanh nghiệp đăng ký tham gia hoạt động xúc tiến thương mại kết nối với Sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Công văn số 1868/YDCT-QLD ngày 17/11/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc mời Doanh nghiệp đăng ký tham gia hoạt động xúc tiến thương mại kết nối với Sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Thông báo số 88/TB-YDCT về Mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm kể từ ngày 01/8/2023

Thông báo số 88/TB-YDCT ngày 31/7/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về Mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm kể từ ngày 01/8/2023

Công văn về việc đề xuất các nội dung sửa đổi Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế

Công văn số 283/YDCT-QLD ngày 13/3/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc đề xuất các nội dung sửa đổi Thông tư số 19/2018/TT-BYT ngày 30/8/2018 của Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc thiết yếu.