Dược cổ truyền

Danh sách các cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 (Cập nhật đến ngày 21/9/2023 theo báo cáo của Sở Y tế)

Danh sách các cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 (Cập nhật đến ngày 21/9/2023 theo báo cáo của Sở Y tế)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 18/9/2023)

Danh mục các dược liệu công bố tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật tới ngày 18/9/2023)

Quyết định số 263/QĐ-YDCT ngày 15/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung (Thay thế Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Quyết định số 263/QĐ-YDCT ngày 15/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung (Thay thế Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 252/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 252/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Danh sách các cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 (Cập nhật đến ngày 06/9/2023 theo báo cáo của Sở Y tế)

Danh sách các cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biến, bào chế vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 (Cập nhật đến ngày 06/9/2023 theo báo cáo của Sở Y tế)

Danh sách các dược liệu đã được đánh giá đạt cấp Giấy chứng nhận GACP (Tính đến ngày 05/9/2023)

Danh sách các dược liệu đã được đánh giá đạt cấp Giấy chứng nhận GACP (Tính đến ngày 05/9/2023)

Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật đến ngày 30/8/2023)

Danh sách cơ sở kinh doanh có Bản cam kết về địa điểm nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu theo quy định tại Thông tư số 38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật đến ngày 30/8/2023)

Quyết định số 229/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục 37 thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 9

Quyết định số 229/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục 37 thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 9

Quyết định số 228/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 09

Quyết định số 228/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 09