Hành nghề y dược

Quyết định số 194/QĐ-YDCT ngày 12/12/2019 về việc cấp Giấy chứng nhận là lương y cho đối tượng Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam năm 2019

Quyết định số 194/QĐ-YDCT ngày 12/12/2019 về việc cấp Giấy chứng nhận là lương y cho đối tượng Tịnh độ cư sỹ Phật hội Việt Nam năm 2019

Danh sách người nước ngoài được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp chứng chỉ hành nghề tính đến ngày 05/11/2019

Danh sách người nước ngoài được Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cấp chứng chỉ hành nghề tính đến ngày 05/11/2019

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2019

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2019

Danh sách các cá nhân được Cục Quản lý YDCT cấp chứng chỉ hành nghề.

Danh sách các cá nhân được Cục Quản lý YDCT cấp chứng chỉ hành nghề.

Danh sách người nước ngoài được Bộ Y tế (Cục Quản lý YDCT) cấp Chứng chỉ hành nghề về Y học cổ truyền tính.

Danh sách người nước ngoài được Bộ Y tế (Cục Quản lý YDCT) cấp Chứng chỉ hành nghề về Y học cổ truyền tính.

Thực hiện Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương y.

Thực hiện Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương y.