Đăng ký thuốc

Quyết định số 373/QĐ-YDCT ngày 07/11/2023 về việc Sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Quyết định số 373/QĐ-YDCT ngày 07/11/2023 về việc Sửa đổi thông tin thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Quyết định số 371/QĐ-YDCT ngày 07/11/2023 về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 5)

Quyết định số 371/QĐ-YDCT ngày 07/11/2023 về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 5)

Quyết định số 334/QĐ-YDCT ngày 13/10/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 180 (ngày 31/10/2022) - bàn giao từ Cục Quản lý Dược

Quyết định số 334/QĐ-YDCT ngày 13/10/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 180 (ngày 31/10/2022) - bàn giao từ Cục Quản lý Dược

Quyết định số 321/QĐ-YDCT ngày 11/10/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 321/QĐ-YDCT ngày 11/10/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 263/QĐ-YDCT ngày 15/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung (Thay thế Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Quyết định số 263/QĐ-YDCT ngày 15/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung (Thay thế Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền)

Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 253/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 252/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 252/QĐ-YDCT ngày 12/9/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Cấp bổ sung

Quyết định số 229/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục 37 thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 9

Quyết định số 229/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành Danh mục 37 thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 9

Quyết định số 228/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 09

Quyết định số 228/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 về việc ban hành Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 09

Quyết định số 226/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 4)

Quyết định số 226/QĐ-YDCT ngày 21/8/2023 về việc công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 4)