Quản lý giá

Tổng hợp tình hình kê khai giá thuốc cổ truyền theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP cập nhật đến ngày 14/7/2023

Tổng hợp tình hình kê khai giá thuốc cổ truyền theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP cập nhật đến ngày 14/7/2023

Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (Cập nhật đến ngày 05/10/2022)

Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp vị thuốc cổ truyền tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (Cập nhật đến ngày 05/10/2022)

Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (Cập nhật đến ngày 05/10/2022)

Tổng hợp kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (Cập nhật đến ngày 05/10/2022)

Tổng hợp kết quả trúng thầu dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến ngày 05/10/2022)

Tổng hợp kết quả trúng thầu dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến ngày 05/10/2022)

Tổng hợp giá trúng thầu vị thuốc cổ truyền tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (Cập nhật đến tháng 9/2022)

Tổng hợp giá trúng thầu vị thuốc cổ truyền tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (Cập nhật đến tháng 9 năm 2022)

Tổng hợp giá trúng thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 9/ 2022)

Tổng hợp giá trúng thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 9 năm 2022)

Tổng hợp giá trúng thầu dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 9/2022)

Tổng hợp giá trúng thầu dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 9 năm 2022)

Tổng hợp tình hình kê khai giá thuốc cổ truyền theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP cập nhật đến ngày 16/8/2022

Tổng hợp tình hình kê khai giá thuốc cổ truyền theo quy định tại Nghị định số 54/2017/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP cập nhật đến ngày 16/8/2022

Tổng hợp báo cáo kết quả trúng thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 6 năm 2022)

Tổng hợp báo cáo kết quả trúng thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 6 năm 2022)

Tổng hợp báo cáo kết quả trúng thầu dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 6 năm 2022)

Tổng hợp báo cáo kết quả trúng thầu dược liệu tại một số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh (cập nhật đến tháng 6 năm 2022)