Quyết định tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Quyết định số 04/QĐ-HĐTD về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

Xem chi tiết Quyết định số 04/QĐ-HĐTD ngày 05/06/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền như sau:

06/06/2024 17:24

  Tags: