Thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Thông báo số 10/TB-HĐTD ngày 11/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng về việc triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

11/06/2024 18:49

  Tags: