Thông báo Danh sách thí sinh theo số báo danh, nội quy thi tuyển, sơ đồ vị trí phòng thi (Vòng 1) và dự kiến thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Thông báo số 11/TB-HĐTD ngày 14/06/2024 của Hội đồng tuyển dụng về Danh sách thí sinh theo số báo danh, nội quy thi tuyển, sơ đồ vị trí phòng thi (Vòng 1) và dự kiến thời gian thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

14/06/2024 18:45

  Tags: