Tài liệu Hội thảo xin ý kiến tài liệu chuyên môn khám bệnh chữa bệnh y học cổ truyền; Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh theo y học cổ truyền, quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền, các tài liệu chuyên môn khác

Tài liệu Hội thảo xin ý kiến tài liệu chuyên môn khám bệnh chữa bệnh y học cổ truyền; Tập huấn hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh theo y học cổ truyền, quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền, các tài liệu chuyên môn khác

Tài liệu gồm:

1. Dự thảo Chương trình Hôi nghị tập huấn, Hội thảo xin ý kiến tài liệu chuyên môn lĩnh vực y dược cổ truyền:

2. Quyết định số 5013/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại":

3. Quyết định số 5480/QĐ-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền:

4. Dự thảo Danh mục kỹ thuật y học cổ truyền ban hành kèm theo Thông tư danh mục kỹ thuật chuyên môn:

5. Dự thảo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại:

6. Báo cáo tóm tắt Dự thảo Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền:

7. Dự thảo Đề án phổ cập phương pháp điều trị không dùng thuốc bằng y học cổ truyền tại tuyến y tế cơ sở:

8. Dự thảo Đề án kế thừa, phát triển kinh nghiệm khám bệnh, chữa bệnh của các danh y và các phương pháp chữa bệnh dân gian bằng y học cổ truyền:

14/12/2022 15:25