Thực hiện Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương y.

Thực hiện Thông tư số 29/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế Quy định cấp, cấp lại Giấy chứng nhận là lương y.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo: các đối tượng đã đủ tiêu chuẩn được tham gia kỳ sát hạch cấp giấy chứng nhận là Lương y thuộc Hội đồng Bô Y tế, đúng 15h00 ngày 14 tháng 12 năm 2016 có mặt tại Phòng 3.06 tầng 3, Tòa nhà 11 tầng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam; số 2 Trần Phú Hà Đông, Hà Nội để nghe phổ biến quy chế và kế hoạch sát hạch.

09/12/2016 07:00