Thông báo về việc viết bài và tham gia Hội thảo khoa học quốc tế về y dược cổ truyền

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị y học cổ truyền, y học dân gian các nước lưu vực sông Mê Kông lần thứ 9, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm 2019 tại Hà Nội. Trong khuôn khổ hội nghị này, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về y dược cổ truyền lần thứ nhất. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền trân trọng kính mời các thầy thuốc, giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, … tham gia viết bài và tham dự Hội thảo theo chủ đề chính: “Y dược cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” và các nội dung về kết quả nghiên cứu khoa học lĩnh vực y dược cổ truyền khác. Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng khoa học tuyển chọn những bài viết có nội dung tốt để gửi phản biện trước khi xuất bản kỷ yếu có mã số chuẩn quốc tế ISBN của hội thảo khoa quốc tế

Quy định về bài viết tham gia Hội thảo quốc tế về y dược cổ truyền do Bộ Y tế Việt Nam tổ chức

 

1. Người nhận:bài viết tham gia Hội thảo quốc tế về y dược cổ truyền lần thứ nhất xin gửi trực tiếpTS.BS Trần Văn Khanh - Văn phòng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, bản mềm gửi theo địa chỉ email: khanh.moh@yahoo.com

2.Thời hạn nhận bài và đăng kí tham gia hội thảo.

- Thời hạn đăng ký tên bài viết và tóm tắt: hạn chót vào ngày 22/6/2019.

- Gửi bài viết toàn văn: hạn chót vào ngày 31/7/2019.

- Đăng ký tham dự hội thảo: trước ngày 15/8/2019.

3. Quy cách bài viết và tóm tắt:

3.1. Bài viết được trình bày bằng 02 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Tác giả gửi tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt, tối đa 1 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 12, top margin 3cm, bottom margin 2cm, left margin 3cm, right margin 2 cm, kèm file gửi qua email.

Toàn văn bài viết: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2cm, left margin 3cm, right margin 2cm, kèm file gửi qua email.

3.3.Tiêu đề của bài viết chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (E-mail, số di động của tác giả chịu trách nhiệm chính).

4.Trình tự bài viết:

  1. Tóm tắt (nội dung bài viết là tiếng Việt thì phần tóm tắt bằng tiếng Anh và ngược lại).
  2. Đặt vấn đề: giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu – nêu mục đích nghiên cứu.
  3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
  4. Kết quả nghiên cứu
  5. Bàn luận
  6. Kết luận
  7. Kiến nghị (nếu có)
  8. Tài liệu tham khảo (đánh số thứ tự theo vần alphabe tên tác giả). Thứ tự ghi tài liệu tham khảo: tên tác giả, họ và chữ đệm, tên bài, tên tạp chí, năm xuất bản, trang tham khảo;tài liệu là sách ghi tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang. Trình tự tài liệu tham khảo: tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung… (không quá 10 tài liệu).
  9. Các bảng, biểu đồ, ảnh cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, chú thích.

Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận và độc giả về quyền tác giả, nội dung bài (số liệu thu thập và phân tích của nghiên cứu).

5. Quyền lợi của tác giả báo cáo khoa học nếu được in trong kỷ yếu hội thảo:

Tác giả có bài viết được Hội đồng khoa học tuyển chọn và in trong kỷ yếu thì được phát tài liệu của Hội thảo và được hưởng những quyền lợi về công bố khoa học theo quy định hiện hành như:

- Theo điểm đ Điều 7 Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/ 8/ 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Khoản 2 Điều 5 về điều kiện dự tuyển đào tạo chương trình tiến sĩ; Điểm d điều 11 về tiêu chuẩn người hướng dẫn nghiên cứu sinh quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo chương trình tiến sĩ.

Hội đồng khoa học sẽ tuyển chọn những bài viết có nội dung tốt và gửi phản biện trước khi xuất bản kỷ yếu có mã số chuẩn quốc tế ISBN của hội thảo khoa quốc tế.

Bài viết không được duyệt để xuất bản không trả lại bản thảo.

Bài viết gửi không hợp lệ không được xét duyệt xuất bản.

          6. Kinh phí

Các tác giả đăng ký tham gia hội thảo tự chi trả theo quy định, Ban tổ chức chỉ hỗ trợ cung cấp thông tin về khách sạn.

Bài viết được chọn in kỷ yếu sẽ phải nộp một phần kinh phí hỗ trợ trong in ấn kỷ yếu. Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể, công khai.

03/05/2019 07:00