THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH BÀI VIẾT VÀ THỜI GIAN NỘP BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI: "Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19

THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH BÀI VIẾT VÀ THỜI GIAN NỘP BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO KHOA HỌC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ HAI: "Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ COVID-19

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị và các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, thầy thuốc, giảng viên viết bài báo cáo khoa học tham gia Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ hai. 

20/06/2022 07:00

  Tags: