Thông báo triệu tập Thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Các tài liệu gồm có:

1. Thông báo triệu tập gửi các Thí sinh và Thông báo danh mục tài liệu tham khảo ;

2. Quyêt định số 208/QĐ-YDCT ngày 19/12/2019 của Cục trưởng Cục QL YDCT phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện;

3. Quyết định số 01/QĐ-HĐTTCC ngày 20/12/2019 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Cục QL YDCT;

Đề nghị Anh/Chị thường xuyên xem thông tin cập nhật tại Trang thông tin điện tử Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (http://www.ydct.moh.gov.vn); đồng thời rà soát, kiểm tra các thông tin cá nhân trong Danh sách  kèm theo Quyết định số 208/QĐ-YDCT ngày 19/12/2019 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử   Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, nếu phát hiện thông tin sai lệch thì có Đơn đề nghị gửi về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế, 138 A Giảng Võ Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 28/12/2019 để được xem xét giải quyết.

QĐ 208-phê duyệt DS thí sinh0001

HĐT-QĐ 01-Tổ chức kỳ thi0001

20/12/2019 07:00