Thông báo mời tham gia khảo sát hiện trạng, nhu cầu chuyển đổi số tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế

Thông báo mời tham gia khảo sát hiện trạng, nhu cầu chuyển đổi số tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế

Thông báo số 09/TB-YDCT ngày 28/02/2023. Xem chi tiết tại đây:

28/02/2023 09:00

  Tags: