Thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại đầu tư tại Hoa Kỳ tháng 6 năm 2024

Thông báo mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại đầu tư tại Hoa Kỳ tháng 6 năm 2024

Công văn số 510/YDCT-QLD ngày 22/3/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo và mời các Doanh nghiệp/Tổ chức kinh doanh, sản xuất dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu đăng ký tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại - đầu tư tại Hoa Kỳ tháng 6 năm 2024.

Xem chi tiết công văn:

Tài liệu kèm theo:

22/03/2024 10:15

  Tags: