Tài liệu Hội thảo xin ý kiến tài liệu chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật trong khám bệnh chữa bệnh YHCT

Tài liệu Hội thảo xin ý kiến tài liệu chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật trong khám bệnh chữa bệnh YHCT

File tài liệu gồm:

- Giấy mời Hội thảo xin ý kiến tài liệu chuyên môn, văn bản quy phạm pháp luật khám bệnh, chữa bệnh y, dược cổ truyền:

- Dự thảo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ (16 hướng dẫn) và mẫu hướng dẫn góp ý:

- Dự thảo sửa đổi hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền (224 hướng dẫn QTKT YHCT sửa đổi) và mẫu hướng dẫn góp ý:

- Dự thảo Thông tư quy định kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (thay thế Thông tư số 50/2010/TT-BYT):

- Dự thảo Thông tư quy định phạm vi hành nghề đối với từng chức danh chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền:

- Dự thảo Thông tư quy định cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh y học cổ truyền gia truyền:

23/05/2023 11:45