Tài liệu dùng cho lớp tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển Y, Dược cổ truyền và báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tập huấn nâng cao năng lực lập kế hoạch phát triển Y, Dược cổ truyền và biểu mẫu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền hằng năm tại Thái Nguyên và Đồng Nai nhằm cung cấp kỹ năng lập kế hoạch và giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm nhập số liệu báo cáo thống kê công tác y, dược cổ truyền.

29/08/2016 07:00

  Tags: