Quyết định số 340/QĐ-YDCT ngày 12/12/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 12 thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 7

Quyết định số 340/QĐ-YDCT ngày 12/12/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc ban hành Danh mục 12 thuốc cổ truyền được gia hạn Giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 7

14/12/2022 14:43