Quyết định số 272/QĐ-BYT ngày 05/02/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

Quyết định số 272/QĐ-BYT ngày 05/02/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 19/ĐKKDD-BYT ngày 07/04/2020 của Công ty cổ phần dược liệu Hà Nội

28/05/2024 18:37

  Tags: