Quyết định số 1484/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Trung

Quyết định số 1484/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 18/ĐKKDD-BYT ngày 18/02/2022 của Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Trung

31/05/2024 21:53

  Tags: