Quyết định số 1483/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Ngọc KonTum

Quyết định số 1483/QĐ-BYT ngày 31/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 03/ĐKKDD-BYT ngày 05/01/2022 của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Ngọc KonTum

31/05/2024 21:50

  Tags: