Quyết định số 1355/QĐ-BYT ngày 21/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty TNHH Y, Dược Quốc tế Ngọc Linh

Quyết định số 1355/QĐ-BYT ngày 21/05/2024 của Bộ Y tế về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 43/ĐKKDD-BYT ngày 20/08/2020 của Công ty TNHH Y, Dược Quốc tế Ngọc Linh

28/05/2024 18:39

  Tags: