Quyết định của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố 03 Quy trình xử lý công việc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Xử lý vi phạm chất lượng dược liệu; Xử lý vi phạm chất lượng thuốc cổ truyền; Xử lý vi phạm chất lượng vị thuốc cổ truyền)

Quyết định của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố 03 Quy trình xử lý công việc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Xử lý vi phạm chất lượng dược liệu; Xử lý vi phạm chất lượng thuốc cổ truyền; Xử lý vi phạm chất lượng vị thuốc cổ truyền)

Quyết định số 37/QĐ-YDCT ngày 07/3/2023. Xem chi tiết tại:

10/03/2023 11:55