Danh sách cá nhân được tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y dược cổ truyền lần 4

Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y dược cổ truyền nhằm tôn vinh các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác kế thừa, bảo tồn, phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền và y dược hiện đại phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Quyết định số 213/QĐ-BYT ngày 20/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác Y dược cổ truyền lần thứ 4. 

Quyết định và danh sách

03/02/2017 07:00

  Tags: