Danh mục 863 dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 30/5/2022) (đề nghị các cơ sở rà soát hiệu lực của Giấy đăng ký lưu hành dược liệu, vị thuốc cổ truyền đăng tải để bảo đảm các giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực khi kinh doanh, lưu hành, tham gia đấu thầu, cung ứng và sử dụng.

Danh mục 863 dược liệu, vị thuốc cổ truyền đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (cập nhật đến ngày 30/5/2022) (đề nghị các cơ sở rà soát hiệu lực của Giấy đăng ký lưu hành dược liệu, vị thuốc cổ truyền đăng tải để bảo đảm các giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực khi kinh doanh, lưu hành, tham gia đấu thầu, cung ứng và sử dụng.

02/06/2022 07:00