Công văn về việc đề xuất các nội dung sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ Y tế

Công văn số 282/YDCT-QLD ngày 13/3/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc đề xuất các nội dung sửa đổi Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/7/2017 của Bộ Y tế Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền.

Xem chi tiết Công văn số 282/YDCT-QLD ngày 13/3/2023 tại đây:

16/03/2023 11:35