Công văn số 742/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Sài hồ không đạt chất lượng

Công văn số 742/YDCT-QLD ngày 19/5/2023 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý lô dược liệu Sài hồ không đạt chất lượng

Xem chi tiết Công văn số 742/YDCT-QLD:

19/05/2023 17:10

  Tags: