Công văn số 694/YDCT-QLD ngày 28/06/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý thuốc Viêm da Bảo Phương không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 694/YDCT-QLD ngày 28/06/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc xử lý thuốc Viêm da Bảo Phương không đạt tiêu chuẩn chất lượng

28/06/2022 07:00

  Tags: