CÔNG VĂN SỐ 1397/YDCT-QLD NGÀY 23/11/2022 CỦA CỤC QUẢN LÝ Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN VỀ VIỆC THUỐC GIẢ PHONG TÊ NHỨC HỔ CỐT HOÀN

Công văn số 1397/YDCT-QLD ngày 23/11/2022 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thuốc giả Phong tê nhức Hổ Cốt Hoàn

25/11/2022 16:00