Công văn số 1077/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thuốc giả Viên hoàn cứng GAI CỐT HOÀN

Công văn số 1077/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thuốc giả Viên hoàn cứng GAI CỐT HOÀN

Xem chi tiết:

01/07/2024 16:47

  Tags: