Công văn số 1074/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN

Công văn số 1074/YDCT-QLD ngày 27/06/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc thuốc giả Viên hoàn cứng Nhức khớp TÊ BẠI HOÀN

Xem chi tiết:

01/07/2024 16:39

  Tags: