Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 88/2023/NĐ-CP

Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 88/2023/NĐ-CP

Xem chi tiết Công văn số 956/YDCT-QLD ngày 07/6/2024 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 88/2023/NĐ-CP của Chính phủ:

10/06/2024 10:08

  Tags: