Tin tức - sự kiện Tin tức - sự kiện

Thông báo số 3 về Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất
Ban tổ chức Hội thảo khoa học y dược cổ truyền toàn quốc lần thứ nhất (sau đây gợi tắt là Hội thảo) đã họp và thông nhất các nội dung liên quan đến Hội thảo, chúng tôi xin trân trọng thông báo để quý đại biểu, các đơn vị có đại biểu tham gia Hội thảo được biết tiện liên hệ. Thông tin chi tiết tại phụ lục phần cuối trang.

1. Về khách sạn tổ chức Hội thảo: Đại biểu tham dự Hội thảo có thể tham khảo thông tin Ban tổ chức gửi kèm tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo thông báo này.

2. Về các báo cáo tại Hội thảo.

Do số lượng bài nhiều, Ban tổ chức Hội thảo chỉ in tập Tài liệu đối với những báo cáo trình bầy tại Hội thảo, các bài không trình bầy tại Hội thảo đề nghị tác giả viết tóm tắt trong 01 trang A4 gửi vào email: khanh.moh@gmail.com muộn nhất vào ngày 16/10/2020; sau thời gian này, Ban tổ chức sẽ sử dụng phần tóm tắt theo bài các tác giả đã gửi.

Ban tổ chức đã lựa chọn các báo cáo để trình bầy trong Hội thảo (chi tiết tại Phụ lục 2). Nhóm tác giả và tác giả có bài theo danh sách này chuẩn bị Slide trình bầy để báo cáo trong Hội thảo và gửi về email: khanh.moh@gmail.com trước ngày 16/10/2020.

Những báo cáo của các nhóm tác giả/tác giả đã gửi bài nhưng không trình bầy tại Hội thảo có thể in Poster để giới thiệu. Chi phí in Poster do tác giả tự chi trả. Điện thoại liên hệ để hỗ trợ in Poster: Ms Thảo 0913926346.

3. Về xuất bản tạp chí: sau Hội thảo, Tạp chí Nghiên cứu Y, Dược cổ truyền Việt Nam sẽ tuyển chọn báo cáo và gửi phản biện và tổ chức xuất bản số chào mừng Hội thảo theo quy định của tạp chí.

Thông tin chi tiết tại các phụ lục:

Thông báo Số 3

Phụ lục 1: về thông tin Khách sạn

Phụ lục 2: Danh mục Bài báo cáo trình bày tại Hội thảo và Tổng hợp Danh mục các bài viết gửi về Ban tổ chức

 

BTC


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thống kê truy cập

  • Số người đang truy cập: 64
  • Tổng số lượt truy cập: 42533576